چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۷:۲۷
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

اسامی ومشخصات رانندگان


اسامی و مشخصات رانندگان شرکت حمل و نقل احسان صبا

ردیف نام نام خانوادگی کد فعالیت پلاک خودرو نوع خودرو
۱ جواد سمیعی ۴۸۹/۳ ۶۴*۶۹۶ق۱۸ پراید
۲ محمدرضا لطفی ۴۸۹/۵ ۶۴*۴۴۸ق۲۸ پراید
۳ محمدحسین پناهی ۴۸۹/۶ ۶۴*۵۲۹ق۳۷ پراید
۴ خدابخش قربانی ۴۸۹/۷ ۶۴*۸۸۵ق۲۵ پراید
۵ محسن رحیمی ۴۸۹/۹ ۶۴*۸۶۵ق۳۲ پراید
۶ سید مصطفی کمیلی ۴۸۹/۱۱ ۶۴*۳۸۴ق۲۶ پراید
۷ محمدعلی رضازاده ۴۸۹/۱۵ ۶۴*۳۱۸ق۲۷ پژو
۸ حسن طالب زاده ۴۸۹/۱۶ ۶۴*۸۷۴ق۱۱ پراید
۹ حسین مرادی مقدم ۴۸۹/۲۱ ۶۴*۳۶۸ق۲۷ پراید
۱۰ غلامرضا بقایی ۴۸۹/۲۲ ۶۴*۸۶۴ق۳۷ پراید
۱۱ مهدی طالب زاده ۴۸۹/۲۳ ۶۴*۷۱۹ق۱۴ پراید
۱۲ عباس طالب زاده ۴۸۹/۲۵ ۶۴*۳۲۲ق۱۴ پراید
۱۳ اصغر قاسمیان ۴۸۹/۲۶ ۶۴*۷۹۳ق۱۴ پراید
۱۴ ابراهیم رضازاده ۴۸۹/۲۷ ۶۴*۴۷۵ق۱۵ پراید
۱۵ علی امیری ۴۸۹/۲۸ ۶۴*۳۵۴ق۱۴ پراید
۱۶ مرتضی خسروی زاده طبسی ۴۸۹/۳۰ ۶۴*۱۱۵ق۲۵ پراید
۱۷ اکبر فنجانی ۴۸۹/۳۱ ۶۴*۹۶۹ق۲۹ پراید
۱۸ رضا قندی زاده ۴۸۹/۳۳ ۶۴*۲۵۵ق۲۷ پراید
۱۹ غلامرضا اکبری ۴۸۹/۳۴ ۶۴*۹۶۹ق۱۴ پراید
۲۰ محمد علی صادق احمدی ۴۸۹/۴۵ ۴۲*۴۹۱ج۷۸