چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۵:۰۱:۴۸
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

اساسنامه سازمان


« بسمه تعالی »

اساسنامه سازمان حمل و نقل همگانی شهر طبس

فصل اول کلیات :

ماده ۱: به منظور سازماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل همگانی شهر طبس و حومه ، شامل مینی بوسرانی – تاکسیرانی و پایانه مسافربری و غیره و بهره برداری مطلوب از طریق برنامه ریزی جهت تقویت و توسعه کمی و کیفی از ناوگان و اعمال نظارت صحیح و همچنین توسعه و تکمیل توقفگاههای مورد نیاز و استفاده از امکانات بخشهای مختلف از جمله بخش خصوصی و تعاونی در جابجائی مسافرین ، سازمان حمل و نقل همگانی شهر طبس و حومه که مسئول مستقیم حمل و نقل همگانی خواهد بود در شهرداری طبس تاسیس میگردد .

در این اساسنامه سازمان حمل و نقل همگانی شهر و حومه برای اختصار سازمان نامیده میشود.

ماده ۲: مرکز سازمان ، شهر طبس بوده و محدوده عمل آن محدوده قانونی و حریم شهر طبس میباشد .

ماده ۳: نوع سازمان

سازمان بر طبق ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ تاسیس میگردد و وابسته به شهرداری طبس میباشد .

ماده ۴: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مفاد این اساسنامه و بصورت خودگردان و خودکفا اداره میشود.

ماده ۵: مدت سازمان نامحدود است .

ماده ۶: سرمایه نقدی سازمان عبارتست از مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری طبس به حساب بانکی سازمان نزد بانک ملی ایران شعبه طبس واریز خواهد شد . سرمایه غیر نقدی سازمان عبارتست از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات ، زمین ، ساختمان و تاسیسات که قابل استفاده میباشد و از طرف شهرداری با رعایت مقررات و آئین نامه مالی شهرداری و براساس ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری که به تائید شورای سازمان و شورای اسلامی شهر میرسد با رعایت سایر مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت .

تبصره ۱: شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب اساسنامه ، نسبت به اجرای ماده فوق اقدام نماید.

تبصره ۲: کل سرمایه متعلق به شهرداری طبس است و قابل انتقال به غیر نمیباشد.

تبصره ۳: انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و در نهایت قانون شهرداری است.

تبصره ۴: در صورت انحلال سازمان ، کلیه دارائیها اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری منتقل میگردد.

فصل دوم : وظایف سازمان :

ماده ۷: سازمان مکلف است کلیه اقداماتی را که در جهت وظایف محوله و اجرای هدفهای ماده یک این اساسنامه ضروری و مناسب بداند پس از بررسی و پیشنهاد هیئت مدیره و در مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده یا تائید شورای سازمان و طی مراحل پیش بینی شده در این اساسنامه و رعایت سایر مقررات مربوطه انجام دهد.

اهم وظایف و اختیارات سازمان حمل و نقل همگانی ، بشرح ذیل خواهد بود :

الف: مطالعات لازم برای شناخت نیازهای حمل و نقل همگانی شهر و حومه از قبیل تهیه نقشه شبکه خطوط جدید و یا اصلاح مسیر خطوط موجود و یا تعداد آنها در داخل شهر و حومه با در نظر گرفتن طول و مسیر خطوط بر حسب نیازمندیها و بازدهی کار و همچنین تشخیص و اعلام اولویتهای خطوط شبکه با توجه به تمرکز جمعیت و تولید و جذب سفر بمنظور ارائه خدمات مطلوب بررسی نحوه تخصیص هر یک از سیستمهای ناوگان حمل و نقل همگانی به خطوط مورد نیاز.

ب: اداره و بهره برداری و نگهداری و نظارت صحیح بر عملکرد سازمان و امکانات و تاسیسات مربوطه از قبیل تعمیرگاه ، توقفگاه ، غیره … و حفظ و نگهداری و اداره امور پایانه های مسافربری و تجهیز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش های پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت در صورت لزوم احداث پایانه های مسافربری در چارچوب مصوبه اسفند ۷۲ و آئین نامه های اجرائی مربوطه ( موضوع اجرای این قانون ) و احداث غرفه های جدید در مبادی ورودی م مناسب شهر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ج: برنامه ریزی با توجه به توسعه شهر و افزایش جمعیت و احتیاجات مردم و انجام پیش بینی های لازم به منظور تامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد وسائل حمل و نقل شهری با استفاده از کلیه امکانات بخش خصوصی و سازمان.

د: برنامه ریزی ، اداره ، کنترل و نظارت دقیق بر وسائط حمل و نقل دسته جمعی مسافر در داخل شهر و حومه شامل مینی بوسها و وسائط حمل و نقل شهری که توسط بخش خصوصی تاسیس و به حمل و نقل دسته جمعی مسافر اشتغال دارند.

ه: مدیریت، نظارت و هدایت بخش خصوصی در امور توزیع مینی بوس و تاکسی و قطعات یدکی با عنایت به دستورالعملهای ابلاغی از سوی وزارت کشور و توزیع آن بین رانندگان و همکاری با اتحادیه های مربوط.

و: تدوین روشهای لازم در خصوص چگونگی تهیه و توزیع و فروش بلیط و بکارگیری روش های دقیق و کنترل شده در این خصوص و ارائه پیشنهاد نرخ حمل و نقل مسافر به شورای اسلامی شهر در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت کشور.

ز: انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی و صرفه و صلاح سازمان و مفاد این اساسنامه.

ح: سازمان میتواند برای بهبود وضع حمل و نقل شهری و انتقال مسافر در داخل و حومه شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خظوظ را با شرایطی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد و با توجه به صرفه و صلاح شهرداری و شهروندان و با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

ط: هرگونه خرید یا فروش مینی بوس و سایر وسائط نقلیه سازمان و همچنین خرید و یا فروش کلی لوازم و قطعات یدکی اصلی اعم از داخل و یا خارج از کشور منوط به پیشنهاد مستدل و مستمند هیئت مدیره و تائید شورای سازمان میباشد .

ی: مطالعات لازم برای اصلاح ( تصویب ، افزایش ) پایانه ها ، مسیر خطوط در داخل شهر و حومه و بررسی نحوه تخصیص مطلوب ناوگان به خطوط محدوده خدمات رسانی سازمان .

ک: صدور و تمدید و لغو پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی ( پروانه تاکسیرانی ) از طریق شهرداری یا سازمان براساس مفاد آئین نامه تصویبی و دستورالعملهای صادره از وزارت کشور.

ل: بالا بردن سطح دانش و کارائی پرسنل و رانندگان کلیه وسائط نقلیه عمومی عای الخصوص در نحوه برخورد با مسافرین.

م: تکمیل و احداث غرفه های خدماتی و بهداشتی جهت تامین نیازهای مراجعین و مسافرین و شرکتهای مسافربری و واگذاری آنها به بهره برداران با رعایت مقررات مربوطه.

منابع درآمد سازمان :

ماده ۸: منابع درآمد سازمان :

سازمان می تواند جهت تامین هزینه ها و تقویت بنیه مالی خود از طریق زیر با رعایت مقررات موضوع کسب درآمد نماید.

الف: دریافت حق امتیاز واگذاری هر یک از خطوط حمل و نقل همگانی به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین هزینه ارائه خدمات از جمله صدور ، تمدید و تعویض پروانه ها و مجوزهای مربوطه ، براساس مصوبات شورای اسلامی شهر طبس و تائید وزارت کشور.

ب: دریافت هرگونه کمک دولت ، شهرداری و هدایای مردم که جهت بهبود وضع ناوگان حمل و نقل همگانی به سازمان پرداخت یا واگذار میشود پس از اخذ مجوز از شورای سازمان و موافقت اصولی از شورای شهر .

ج: دریافت وام و یا استقراض از بانکها و موسسات اعتباری مجاز.

د: درآمد ناشی از اجاره بها غرفه های خدماتی و بهداشتی و مواد غذایی و پوشاک و غیره با رعایت آئین نامه های مصوب و مقررات مربوط.

ه: درآمد ناشی از اجاره بها غرفه های واگذاری به تعاونیها و شرکتهای مسافربری مستقر در پایانه ها ( ترمینالها )با رعایت آئین نامه ها مصوب و مقررات مربوط.

فصل سوم: ارکان سازمان

ماده ۹ : ارکان سازمان عبارتند از :

الف: شورای سازمان

ب: هیئت مدیره

ج: مدیر عامل

د: بازرس

ماده ۱۰: شورای سازمان که منبعد شورا نامیده خواهد شد مرکب از پنج نفر بشرح ذیل خواهد بود.

  1. شهردار که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.
  2. نماینده فرماندار شهرستان طبس
  3. یکنفر از اعضای شورای اسلامی شهر
  4. یکنفر کارشناس با تجربه در امور حمل و نقل همگانی به پیشنهاد شهردار و تائید استاندار
  5. رئیس راهنمائی رانندگی شهر

تبصره: اعضای شورا ، نمایندگان قانونی سرمایه سازمان بوده و به همرا هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه و اموال ودارائی سازمان امین محسوب می شوند.

ماده ۱۱: تشکیل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم :

جلسات شورا بطور عادی سالی دوبار یکی در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه و دیگری در بهمن ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا در محل سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱: جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در ماده ۱۱ بنا به تقاضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و یا دو نفر از اعضاء شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲: دستور جلسات شورا را شهردار بر اساس پیشنهاد متقاضی تعیین مینماید.

تبصره ۳: دعوت برای جلسات شورا با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و اعلام موضوع دستور جلسه باید حداقل هفت روز قبل از تشکیل جلسه شورا به وسیله دعوتنامه کتبی از اعضاء توسط رئیس شورا به عمل آید.

تبصره ۴: جلسات شورا با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف پانزده روز آینده خواهد بود، با حضور حداقل سه نفر تشکیل خواهد گردید.

تبصره ۵: تصمیمات شورا به اتفاق آراء و یا با اکثریت سه رای موافق در صورتی مناط اعبار خواهد بود که رئیس شورا یکی از آن سه نفر باشد . نظرات و دلایل مخالفین می بایستی کتبا و مستدلا در صورتجلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی ( که توسط شورا برگ شماری و نخ کشی و مهر سربی شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت شده و به امضاء رسیده است) درج شود.

وظایف و اختیارات شورای سازمان

۱-استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس راجع به امور سازمان و تصویب آن.

۲- بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب شود و زیان و صورت دارائی و دیون و عملیات سازمان براساس گزارش هیئت مدیره و بازرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها.

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی های کلی سازمان .

۴- بررسی و تصویب بودجه ، متمم و اصطلاح و تفریغ بودجه ، مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تایید ارسال خواهد شد.

تبصره: شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت بودجه ، متمم ، اصلاح و تفریغ بودجه را بررسی و تصویب خواهد کرد.

۵-بررسی و تائید تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه آن که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد میگردد و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده ۵۴ قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور.

تبصره: با شروع به کار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پستهای مصوب وجود داشته باشد ، پستهای مذکور و شاغلین آنها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد. بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفضیلی جداگانه ای براساس آئین نامه استخدامی شهرداریهای کشور تهیه شود شاغلین پستهای مذکور در پستهای جدید تطبیق خواهند یافت.

۶-بررسی و تائید کلیه آیین نامه های داخلی و دستور العملها و ضوابط مورد پیشنهاد سازمان در حدود مقررات و قوانین و مفاد این اساسنامه.

۷-آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان براساس قانون شهرداری و مفاد اساسنامه توسط هیئت مدیره تهیه و به شورای سازمان پیشنهاد می شود که پس از موافقت شورای اسلامی شهر و شورا با تصویب وزارت کشور به مورد اجرا در خواهد آمد.

تبصره: تا زمانیکه سازمان آیین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ( ۱۲/۴/۴۶ ) و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود، در این صورت بجای انجمن شهر و شهردار به ترتیب شورای سازمان و مدیرعامل جایگزین خواهند شد.

۸- در اجرای سیاست خودکفائی و در صورت سوددهی ، سازمان هر سال پنج ( ۵ ) الی ده ( ۱۰ ) درصد سود ویژه خود را بابت استهلاک بدهیهای خود به شهرداری ، به حساب شهرداری تودیع می نماد.

۹- اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان پس از رسیدن به حدنصاب ( یک پنجم ) سرمایه بمنظور استفاده فعال از ذخیره مذکور.

۱۰- انتخاب و تجدید اعضاء انتخابی هیئت مدیره و مدیرعامل از میان افراد معرفی شده توسط شهردار و همچنین تعیین میزان حق الجلسه اعضای شورا و اعضای غیر موظف هیئت مذکور براساس مقررات مربوطه ، ضمنا شورا میتواند برای اعضای پاره وقت حق الزحمه و برای اعضای تمام وقت هیئت مدیره ، حقوق و مزایا وفق مقررات مربوطه تعیین نماید ، یا پرداخت حقوق و مزایای اعضای موضف هیئت مدیره را بصورت کارانه تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور بمورد اجرا گذارد.

تبصره : حداکثر میزان حق الجلسه اعضاء غیر تمام وقت ، به میزان ۴۰/۱ حقوق و مزایای مدیرعامل برای هر جلسه خواهد بود.

۱۱- انتخاب بازرس و معرفی وی از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات به وزارت کشور ، جهت صدور حکم و تعیین حق الزحمه بازرس با رعایت مقررات مربوطه.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیرعامل یا پیشنهاد دهندگان تشکیل شورا در دستور جلسه قرار گرفته ، وفق مفاد اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت.

۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به وزارت کشور.

۱۴- اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه ، انحصارا با وزارت کشور است ، بدیهی است شورای سازمان نیز میتواند پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.

۱۵- پیشنهاد انحلال سازمان جهت تائید به وزارت کشور.

تبصره: در صورتیکه سازمان کارآئی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و یا موضوع ماده ۶ و تبصره یک آن در زمان مقرر و با رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد ، وزارت کشور عندالاقتضاء پس از بررسی های لازم راسا ( بدون پیشنهاد شورا ) نسبت به انحلال سازمان تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود.

۱۶- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوعه ، ضمنا شورا می نواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیرعامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجرا گذارد.

۱۷- اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان در جهت بهبود امور حمل و نقل مسافر بطور دسته جمعی در شهر بمنظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای شهروندان.

۱۸- تصویب قبول هدایا و اعانات و کمک ها به نام سازمان با رعایت مقررات موضوعه.

۱۹- تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق مصالحه و یا ارجاع امر به مقامات ذیصلاح و تعیین داور با رعایت مقررات موضوعه.

۲۰- رسیدگی و تصویب قراردادهای مطالعاتی و اجرائی در مقوله حمل و نقل همگانی.

۲۱- بررسی و تصویب پیشنهاداتی که برای اخذ وام از بانکها و موسسات داخلی در شورا مطرح میگردد و تعیین شرایط اخذ وام و نحوه هزینه و بازپرداخت آن و مافقت با قراردادهائی که بدین منظور باید تهیه و مبادله شود با رعایت مقررات قانونی مربوط و منطبق با موضوع و اهداف سازمان .

ماده ۱۳: اعضاء هیئت مدیره:

اعضاء هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل میباشد که عبارتند از:

۱-متصدی حمل و نقل و ترافیک شهرداری که سمت ریاست هیئت مدیره را خواهد داشت ( در صورت عدم وجود پست مذکور معاون شهردار ) .

۲- دو نفر کارشناس آگاه به مسائل ، از بین افرادیکه دارای تحصیلات عالیه و تجربیات کافی در مسائل حمل و نقل مسافر شهری یا امور مالی و مدیریت باشند ، با معرفی شهردار برای مدت چهار سال توسط شورا و یا حکم رئیس شورا انتخاب خواهند شد و تمدید انتخاب آنها برای دوره های بعد بلامانع است .

تبصره ۱: یک نفر عضو علی البدل نیز با شرایط فوق انتخاب خواهد شد که در صورت غیبت اعضاء اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

تبصره ۲: چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار میباشد قصور ورزد شورا میتواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

۱-چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیئت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس مینماید. رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل عضو هیئت مدیره شود ، بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

۲- چنانچه هر یک از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند میبایستی کتبا به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا میبایستی براساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی ، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیئت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نمایند ، فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمایند. چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره ( فرد استیضاح شده ) رای عدم اعتماد دهد ، بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

تبصره: چنانچه عضو استیضاح شده هیئت مدیره ، رئیس هیئت مدیره باشد که ضمنا تصدی حمل و نقل ترافیک شهرداری را عهده دار میباشد ، جلسه شورا با حضور بدون حق رای وی ، تشکیل خواهد شد در این صورت تصمیمات باتفاق آراء یا اکثریت ۲ رای مشروط بر آنکه  یکی از آن دو نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای بر عدم اعتماد باشد رئیس هیئت مدیره علاوه بر برکناری از ریاست هیئت مدیره ، با ذکر تخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد . بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی دیگر از معاونت های شهرداری با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظائف مذکور در هیئت مدیره خواهد شد صورتجلسه ظورا مبنی بر استیضاح رئیس هیئت مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلائل و مستندات میبایستی بلافاصله توسط رئیس شورا به وزارت کشور ( اداره کل امور شهرداریها ) ارسال گردد.

۳- هر یک از اعضاء هیئت مدیره موضوع بند ۲ ماده ۱۳ می توانند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برسانند. رئیس شورا می تواند با استعفاء مخالفت کند ، و عضو مذکور نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان ، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند ، شورا موظف است قبل از اقدام وموضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند ، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی ، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند

ماده ۱۴ : طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره :

تشکیل جلسات هیئت مدیره بموجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضاء اصلی و علی البدل بعمل می آید و عضو علی البدل میبایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتیکه یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل بجای عضو اصلی غایب رای خواهد داد .

تبصره ۱: جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یکبار در روز و ساعت معین در محل سازمان تشکیل میشود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت یابد با درخواست کتبی مدیرعامل یا اعضاء هیئت مدیره و یا دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲: جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل می گردد و مصوبات به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو (۲) رای موافق وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیئت مدیره یکی از دو (۲) نفر باشد و در صورتیکه هر یک از اعضاء رای مخالف داشته باشد ، بایستی مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذکر نماید. صورتجلسه هیئت مدیره در دفتر صورتجلسه که توسط شورای سازمان امضاء و شماره گذاری ونخ کشی و مهر سربی شده است ثبت و به امضاء خواهد رسید.

تبصره ۳: موضوعیکه یکبار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است ، نباید بدون حضور مخالفین مجددا مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی شده باشند که در اینصورت جهت اطلاع اعضای جدید از دلایل مخالفین ، نظریه مخالف می بایستی در جلسه قرائت گردد .

تبصره ۴: چنانچه هر یک از اعضاء انتخابی هیئت مدیره ، سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسه شرکت نکند بخودی خود مستعفی شناخته خواهد شد .

ماده ۱۵: مدیرعامل چنانچه عضو هیئت مدیره نباشد نیز موظف به حضور در کلیه جلسات هیئت مدیره است و میتواند نظرات خود را نسبت با امور فنی ، مالی ، اداری و مسائل حمل و نقل مسافر ابزار نماید. ولی حق رای ندارد چنانچه مدیر عامل در معذوریت مرخصی و یا ماموریت باشد ، در این صورت جانشین وی که برابر تبصره بند ۱۱ ماده ۲۴ اساسنامه تعیین شده باشد در جلسات بدون حق رای حضور خواهد یافت.

ماده ۱۶: اعضای انتخابی هیئت مدیره ممکن است با تشخیص شورا بطور تمام وقت یا غیر تمام وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیرعامل به عهده هر یک از آنها محول خواهد شد . اعضای تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آنهم با موافقت شورا نخواهند داشت .

ماده ۱۷: هیچیک از اعضای هیئت مدیره منفردا مجاز به انجام اموری بنام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصویب هیئت مدیره .

ماده ۱۸: وظائف و اختیارات هیئت مدیره :

هیئت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورا برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می باشد مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحیت شورا و یا مدیرعامل باشد.

هیئت مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است :

۱-اجرای برنامه ها و تصمیمات و مصوبات شورا

۲- بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه تسلیمی مدیرعامل سازمان برای پیشنهاد به شورا و اجرای آن بعد از تصویب.

۳- بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی تسلیمی مدیرعامل و پیشنهاد آن به شورا .

۴- پیشنهاد تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه آن متناسب با نیاز و حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسی و اقدام بعدی به شورا .

۵-تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجرای آن پس از موافقت شورا و تصویب وزارت کشور و نیز بررسی و پیشنهاد آیین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز سازمان پیشنهادی مدیرعامل بشورای سازمان و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب.

۶-رسیدگی و تصویب معاملات در مواردی که طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان بر عهده هیئت مدیره است و نظارت بر اجرای آن.

۷-بررسی و پیشنهاد اخذ وام ، تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن به شورا.

۸- بررسی و تصویب کلیه قراردادهائی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد، با رعایت مقررات موضوعه و آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان.

۹- نظارت در حفظ و نگهداری دارائی و سرمایه و اموال سازمان و تنظیم درآمد و هزینه و نظارت در حسن اداره امور سازمان .

۱۰- نظارت بر حسن اجرای وظائف مدیر عامل.

۱۱- تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادیکه به خدمت سازمان پذیرفته میشوند، با رعایت مقررات مالی و استخدامی و اداری سازمان و پیشنهاد قبول هدایا و اعانات و کمک به نام سازمان.

۱۲- بررسی و اظهار نظر و اخذ تصمیم در خصوص سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظائف پیشنهاد میگردد.

۱۳- پیشنهاد معاملات و سفارشات خرید وسائط حمل و نقل مسافر بطور دسته جمعی و لوازم قطعات یدکی اصلی به شورا.

۱۴- افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حسابهای مورد نیاز در بانکها و موسسات اعتباری مجاز با اطلاع شورا و با رعایت مقررات قانونی و آئین نامه مالی و معاملاتی.

ماده ۱۹: چنانچه اعضای هیئت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند میبایستی مراتب را کتبا به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا نسبت به مسائل مربوط ، نافذ می باشد.

ماده ۲۰: هیئت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع قضائی نماینده تام الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد ۶۲ و ۶۳ قانون دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود.

ماده ۲۱: هیئت مدیره میتواند در حدود اساسنامه  آئین نامه های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را با جلب نظر شورا با حفظ مسئولیت خود به مدیرعامل تفویض خواهد نمود.

تبصره : مدیرعامل موظف میباشد گزارش عملیات اجرائی در حدود اختیارات تفویضی در این ماده را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.

ماده ۲۲: غیر از مدیرعامل و اعضای تمام وقت ( اعضای موظف ) هیئت مدیره که از سازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد ، دیگر اعضاء هیئت مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق الزحمه ( کارانه ) و یا حق الجلسه ای که از طرف شورای سازمان تعیین میگردد وجهی دریافت نخواهد کرد . به هر حال به هر نفر بیش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.

ماده ۲۳: مدیرعامل

مدیرعامل سازمان از افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی لیسانس ( کارشناس ) در رشته حمل و نقل و ترافیک و یا رشته های فنی ، دارای تجربیات کافی در مسائل فنی و حمل و نقل و ترافیک باشد ، برای خدمت تمام وقت از بین اعضاء انتخابی ( اعم از اصلی یا علی البدل ) هیئت مدیره و یا خارج از سازمان ( مشروط به داشتن شرایط فوق الذکر ) با پیشنهاد شهردار و تصویب شورا و تایید وزارت کشور برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس شورا منصوب میگردد ( لازم به ذکر است افراد ذیصلاح و با تجربه کافی مربوط به سازمان با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه و حداقل سه سال تجربه در سمت شهردار شهرهای درجه هشت به بالا و یا مشاغل همطراز مدیرکل نیز می توانند بعنوان مدیرعامل سازمان انتخاب شوند.

الف: مشخصات کامل مدیرعامل می بایستی همراه با فرم معرفینامه به وزارت کشور اعلان شود.

ب: تجدید انتخاب مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جدید، مدیرعامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد .

تبصره : دوره خدمت مدیرعامل در موارد ذیل خاتمه می پذیرد :

۱-چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیرعامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند ، میبایستی مطلب را کتبا به مدیرعامل و همچنین به رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره میبایستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره که با حضور مدیرعامل تشکیل میشود مطرح نماید، مدیرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سئوال خود را کتبا به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتیکه هر یک از اعضاء شورا به عملکرد مدیرعامل اعتراض داشته باشند، رئیس شورا میبایستی براساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین براساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود.

رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به مدیرعامل ابلاغ نماید ، مدیرعامل مکلف است در جلسه عادی و یا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین میشود حضور بهمرسانده و پاسخ ارائه نماید و چنانچه شورا به مدیرعامل رای عدم اعتماد دهد، مدیرعامل بلافاصله از سمت خود عزل میشود.

۲- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.

۳- خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.

۴- چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد.

۵-استعفاء یا فوت

تبصره ۱: در مورد فوت مدیرعامل ، حسب اعلام هیئت مدیره یکی از مدیران یا مسئولان سازمان با انتخاب رئیس شورای سازمان وظایف مدیرعامل را حداکثر به مدت یکماه عهده دار خواهد شد.

تبصره ۲: مدیرعامل می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل باطلاع رئیس شورا برساند رئیس شورا می تواند با استعفاء مخالفت کند و مدیرعامل نیز می تواند بعد از یکماه از تاریخ اعلامی ، استعفاء خود را با درج مهلت یکماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر قبل از اتمام مهلت ۲ ماهه ، مدیرعامل جدید را جهت انتخاب به شورا معرفی نماید.

تبصره ۳: مدیرعامل خاتمه خدمت یافته ، موظف به تنظیم و امضاء صورتجلسه تحویل و تحول با مدیرعامل جدید میباشد.

ماده ۲۴: وظائف و اختیارات مدیرعامل :

مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرائی سازمان است که بر کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن اجرای امور و حفظ منلفع و سرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیئت مدیره میباشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود .

۱- اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای انجام وظائف واحدهای تابعه از قبیل کارگاههای تولید، تعمیراتی ، خدماتی و غیره و همچنین امور اداری سازمان.

۲- همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی ، آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سازمان با پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیئت مدیره.

۳- پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان براساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و یا پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررات و آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی سازمان.

۴- عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان وخلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را بعهده دارند.

۵- تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم به هیئت مدیره .

۶- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان.

۷- انجام کلیه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهای مالی و فنی مصوب هیئت مدیره با رعایت مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب شورا.

۸- امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور ، قبولی ، تعهد ، ظهرنویسی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، وصول مطالبات ، پرداخت دیون و انجام هر گونه معامله اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، استیجاره ، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها ، رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول سازمان در برابر دیون ، اجرای اسناد لازم الجراء بر حسب مورد به اتفاق معاون اداری و مالی سازمان همراه با مهر سازمان براساس مقررات و مفاد اساسنامه .

تبصره: معاون اداری و مالی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و زیر نظر مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آئین نامه های مصوب ، انجام وظیفه نموده و بر درآمد و هزینه های سازمان نظارت مستقیم داشته و نشبت به تنظیم دفاتر قانونی براساس روش دفتر داری دو طرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت می نماید مدیرعامل و معاون اداری مالی ذیحساب مشترک می باشند.

۹- مدیرعامل ضمن نظارت در اجرای صحیح امور در واحدهای تابعه می بایستی در جهت سیاست خود کفائی با استفاده از حداقل نیروی انسانی در ارائه حداکثر بهره برداری در امور فنی ، خدماتی و اداری معاملاتی و تنظیم بودجه و غیره و بطور کلی صرفه و صلاح سازمان را مد نظر قرار داده و از هرگونه ضایعات شدیدا جلوگیری نماید.

۱۰- مدیرعامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصویب هیئت مدیره و به نمایندگی از سازمان اختیارات ماده ۱۸ این اساسنامه را خواهد داشت.

۱۱- مدیرعامل میتواند با تصویب هیئت مدیره و به منظور تسریع در تمور جاری سازمان ، تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا به هر یک از مسئولان دیگر سازمان تفویض نماید ، لیکن این تفویض اختیار رافع مسئولیت مدیرعامل نبوده و مسئولین حسن اداره امور و حفظ دارائی سازمان همچنان بعهده او خواهد بود.

تبصره: مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا ماموریت بترتیب فوق عضو جانشین معین کند.

۱۲- مدیرعامل هر شش ماه یکبار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارائی و دیون سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره میباشد.

۱۳- تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین بخشها و واحدهای مختلف سازمان و نیز اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره مستخدمین بر اساس مقررات موضوعه.

۱۴- امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصرا در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آنها منعقد می شود با ذکر کارهای معین یا زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام میشود بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد، بدیهی است سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمانها که برابر مقررات میتوانند به سازمان مامور خدمت شوند به صورت مامور استفاده نماید. استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفا براساس پستهای مصوب سازمان تفضیلی که پس از تائید شورای سازمان به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور خواهد بود.

۱۵- مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیتهای مصرح در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

۱۶- نمایندگی سازمان در برابر ادارات ، موسسات دولتی و خصوصی .

۱۷- تهیه و تنظیم هر گونه مقررات و دستورالعملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان.

ماده ۲۵: بازرس :

شورای سازمان یک شخصیت حقیقی با مدرک تحصیلی لیسانس و با حداقل ۵ سال سابقه کار را به عنوان بازرس برای مدت یکسال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع می باشد. در انتخاب بازرس رعایت ماده۱۴۷ قانون تجارت الزامی است.

ماده ۲۶: وظائف بازرس

۱- مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با رعایت قوانین و آیین نامه های مربوطه و تسلیم گزارشات ماهانه به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورای سازمان همراه با اظهار نظر صریح.

۲- همکاری با حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر.

تبصره ۱: چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی ،عملیات هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلا عم از آنکه منجر به ابقاء و و یا عزل عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید . بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع و هر نوع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هر گونه مدارک و اوراقی را که بازرس سازمان و یا بازرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آنها بگذارند بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید بنحوی انجام گیرد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد .

۳- رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی سازمان بمنظور حصول اطمینان از اینکه درآمد بطور صحیح وصول و هزینه ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت.

۴- چنانچه بازرس برای انجام وظایف خود رسیدگی به امور سازمان یا اسناد مالی و دفاتر سازمان را لازم بداند می تواند با توجیه کافی برای انجام آنها از متخصصین مربوط و یا حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر در حد اعتبارات مصوب دعوت به همکاری نماید.

۵- گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در امور جاری و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیئت مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح.

تبصره: ابهامات و نقائص مورد اشره بازرس میبایستی حداکثر ظرف دو هفته و یا در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود و در غیر این صورت بازرس موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورای سازمان میباشد.

۶- انجام سایر اموریکه به نحوی ممکن است به صورت موردی به بازرس محول شده باشد.

تبصره: بازرس حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی میتواند نظرات خود را کتبا به مدیرعامل و هیئت مدیره و شورای سازمان ابلاغ نماید.

۷- تصمیمات و اقدامات بازرس بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود ، شورا و هیئت مدیره سازمان در مواقع لزوم می توانند بازرس را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد .

ماده ۲۷: در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس جهت انجام وظیفه محوله شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ۲۵ اقدام خواهد شد.

فصل چهارم : امور مالی سازمان

ماده ۲۸: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال به اتمام میرسد ولی اولین سال مالی سازمان استثنائا از تاریخ تاسیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۲۹: هیئت مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه را تهیه و یک نسخه از آن را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به بازرس و ناظر قانونی تسلیم نماید .

تبصره: شورای سازمان جهت رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بایستی حداکثر تا اول تیرماه هر سال به درخواست رئیس هیئت مدیره از طرف شهردار دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر تیرماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را برای تصویب شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

ماده ۳۰: برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حداکثر تا پانزده دی ماه هر سال برای بررسی و تصویب هیئت مدیره توسط مدیرعامل ارائه و تا آخر دیماه جهت تصویب نهائی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال خاتمه خواهد داد .

تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال ت پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۳۱: کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مرکزی طبس واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفا جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح میشود با صدور چک و امضای مدیرعامل و معاون اداری و مالی مقدور خواهد بود.

تبصره: افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملی توسط دارندگان امضاء با تصویب هیئت مدیره و معرفی رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۳۲: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ، ذخیره نماید. تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود.

ماده ۳۳: کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیرعامل و مهر سازمان در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین میشود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۳۴: تعیین میزان نرخ کرایه خطوط در داخل شهر و حومه به پیشنهاد مدیرعامل به همراه نظریه هیئت مدیره و با تائید شورای سازمان و تصویب شورای اسلامی شهر و یا جانشین قانونی او میباشد و پانزده روز پس از انتشار آگهی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

تبصره ۱: نحوه وصول کرایه بر اساس بلیط یا روشهای دیگر موکول به پیشنهاد مدیرعامل و تائید شورای سازمان و موافقت وزارت کشور میباشد.

تبصره ۲: هر یک از کارکنان سازمان که در توزیع یا نشر بلیط یا اخذ کرایه به نحوی مرتکب سوء استفاده و تقلب شوند فورا از سازمان اخراج و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۳: در صورتیکه کرایه به صورت فروش بلیط اخذ شود بلیطهای منحصرا باید در چاپخانه های دولتی با قید شماره ردیف مسلسل و سریهای مشخص چاپ شود.

ماده ۳۵: دخل و تصرف در وجوه و اوال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند .

ماده ۳۶: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد هیئت مدیره بمنزله مفاصا حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود.

ماده ۳۷: تعیین میزان ذخیره مالی که نبایستی کمتر از ۵% سود ویژه باشد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورا .

فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده ۳۸: اعضای شورای سازمان و هیئت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین مراعات ماده ۱۲۹ قانون تجارت و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است.

ماده ۳۹: چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده باشد براساس قانون شهرداری و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه با هماهنگی وزارت کشور عمل خواهد شد.

ماده ۴۰: کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار درج خواهد گردید .

ماده ۴۱: این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل و ۴۱ ماده و ۳۹ تبصره و ۹۸ بند در ۲۲ صفحه که در تاریخ**** مستند به ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند پانزدهم ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ مورد تائید و موافقت میباشد و کلیه صفحات آن ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شهرداریهاست.